ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή είναι απλή. Δε χρειάζεται να γίνει καμία αλλαγή στο μετρητή του σπιτιού ή της επιχείρησής. Το μόνο που χρειάζεται είναι να υπογραφεί Σύμβαση Προμήθειας με τα ΕΛ.ΤΑ. προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία πελάτη.

Όχι, δεν υπάρχει καμία χρέωση του καταναλωτή για την αλλαγή Προμηθευτή;

Μετά την υπογραφή των εγγράφων, απαιτούνται από τρεις έως δεκατέσσερις μέρες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης Προμήθειας και εξαρτάται από τις διαδικασίες του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ).

Όχι. Η επιχείρησή σας και το σπίτι σας δεν μένουν ούτε λεπτό χωρίς ρεύμα. Η συναλλαγή είναι καθαρά εμπορική. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι εγγυημένη από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).
Ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ ευθύνεται για την διανομή του ρεύματος σε σπίτια και επιχειρήσεις, καθώς και για την ποιότητα του ρεύματος, τις διακοπές, την πτώση τάσης κτλ…

Τα ΕΛ.ΤΑ. μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να προμηθεύσουν με ηλεκτρική ενέργεια σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, υποχρεούται να προμηθεύει πελάτες οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος προμηθευτή τους άμεσα ή έμμεσα. Ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου ορίζεται, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), ο Προμηθευτής με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς ανά κατηγορία πελατών. Η μετάπτωση στην υπηρεσία τελευταίου καταφυγίου πραγματοποιείται αυτόματα για τον πελάτη.

Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας, υποχρεούται να προμηθεύει μικρούς πελάτες σε όλη την ελληνική επικράτεια, εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. οι ως άνω υποψήφιοι πελάτες έχουν αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής προμηθευτή.
β. οι ως άνω υποψήφιοι πελάτες αδυνατούν να βρουν προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με βάση τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους.
Η μετάπτωση στην υπηρεσία καθολικής υπηρεσίας πραγματοποιείται αυτόματα για τον πελάτη.

Όταν ένας πελάτης αλλάζει προμηθευτή τότε ο προηγούμενος προμηθευτής εκδίδει τον τελικό λογαριασμό με βάσει την τελευταία μέτρηση του ΔΕΔΔΗΕ. Σε αυτόν γίνεται και συμψηφισμός της εγγύησης που έχει καταβληθεί.

Η εγγύηση δεν είναι έσοδο του προμηθευτή. Είναι χρήματα του πελάτη, που συμψηφίζονται μόνο με οφειλές.

Το ποσό της εγγύησης διαφέρει ανά περίπτωση και αναφέρονται με σαφήνεια στον πίνακα τιμολόγησης.

Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος εκδίδεται κάθε μήνα και ανάλογα με το είδος του λογαριασμού χαρακτηρίζεται ως: ΕΝΑΝΤΙ -> Βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ -> Βάσει καταμετρούμενης κατανάλωσης πιστοποιημένης από τον αρμόδιο Διαχειριστή .

Οι πελάτες με Οικιακό Τιμολόγιο παίρνουν εκκαθαριστικό λογαριασμό ανά 4μηνο. Η εκκαθάριση για τα επαγγελματικά Γ21 (ορολογία ΔΕΗ) γίνεται ανά 2 μήνες ή 4 μήνες και η εκκαθάριση στα πακέτα Γ23 (ορολογία ΔΕΗ) γίνεται είτε ανά μήνα, είτε ανά δίμηνο είτε ανά τετράμηνο . Μόνο για το Γ22 (ορολογία ΔΕΗ) η εκκαθάριση γίνεται ανά μήνα.

Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η καταμέτρηση γίνει σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο ή μικρότερο του τετραμήνου, τότε για την τιμολόγηση των καταναλώσεων εφαρμόζεται ο συντελεστής αναγωγής ημερών (αριθμός πραγματικών ημερών κατανάλωσης / 120 ημέρες).

Οι Ανταγωνιστικές χρεώσεις στον λογαριασμό ρεύματος που θα αποστέλλουμε στον πελάτη αναφέρονται ως Ηλεκτρική Ενέργεια.

Στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, εκτός από τις ανταγωνιστικές χρεώσεις (Ηλεκτρική Ενέργεια), περιλαμβάνονται οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ο Φ.Π.Α. οι αναλογούντες φόροι και τέλη, καθώς και οι χρεώσεις υπέρ τρίτων (Δημοτικά Τέλη, Δημοτικοί Φόροι και ΤΑΠ) που επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει, συνεισπράττονται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης και αποδίδονται στο κράτος.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι νομοθετικά προσδιορισμένες ανάλογες με την κατηγορία του τιμολογίου του καταναλωτή και ανεξάρτητα από τον προμηθευτή που έχει επιλέξει. Αφορούν χρεώσεις που επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και είναι οι ακόλουθες:

  • Σύστημα Μεταφοράς (Χρέωση Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς): Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς (Υψηλή Τάση 150 kV και Υπερυψηλή Τάση 400 kV). Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (βάσει της συμφωνημένης ισχύος παροχής) και σε μεταβλητή χρέωση (βάσει της κατανάλωσης).
  • Δίκτυο Διανομής (Χρέωση Χρήσης Δικτύου Διανομής): Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής (Μέση Τάση 20kV και Χαμηλή Τάση 400 V). Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (βάσει της συμφωνημένης ισχύος παροχής) και σε μεταβλητή χρέωση (βάσει της κατανάλωσης)
  • Λοιπές Χρεώσεις (Λοιπές Επιβαρύνσεις Συστήματος Μεταφοράς): Αποτελούν χρεώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση του συστήματος μεταφοράς
  • Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ): Ως ΥΚΩ έχουν χαρακτηρισθεί σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1040/07) οι υπηρεσίες: (α) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών, με τιμολογήσεις ίδιες ανά κατηγορία πελατών με αυτές της ηπειρωτικής Ελλάδας (διασυνδεδεμένου συστήματος), και (β) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο στους πολύτεκνους πελάτες, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
  • ΕΤΜΕΑΡ(Ειδικό Τέλος Εκπομπών Αέριων Ρύπων): Το τέλος αυτό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προορίζεται για την πληρωμή των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), και καλύπτει τη διαφορά μεταξύ της τιμής που πληρώνονται οι παραγωγοί αυτοί και της Οριακής Τιμής Συστήματος που προκύπτει από την επίλυση του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. Αποτελεί τη συνεισφορά όλων των πολιτών στην προώθηση της «πράσινης ενέργειας».
  • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ): Αποτελεί φόρο του κράτους που επιβάλλεται σε διάφορα αγαθά, εκ των οποίων και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και υπόκειται σε Φ.Π.Α.
  • Δικαίωμα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ): Ο φόρος αυτός αποτελεί αποζημίωση ανταποδοτικού χαρακτήρα που καταβάλλουν οι συναλλασσόμενοι με τα τελωνεία, με αίτημα την εξυπηρέτησή τους σε 24ωρη βάση, Σαββατοκύριακα, αργίες, εκτός τελωνειακού καταστήματος. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, όλοι οι Προμηθευτές υποχρεούνται να επιβάλλουν στους πελάτες τους τη χρέωση του ΔΕΤΕ στους λογαριασμούς κατανάλωσης. Το ΔΕΤΕ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, υπολογίζεται επί της αξίας του καταναλισκόμενου ρεύματος προσαυξημένης με τη χρέωση του ΕΦΚ. Δεν υπόκειται σε χρέωση ΦΠΑ.
  • Φ.Π.Α. 6% επί του ποσού που προκύπτει αν αθροίσουμε Ανταγωνιστικές χρεώσεις + Ρυθμιζόμενες χρεώσεις + ΕΦΚ.
  • Δημοτικά Τέλη –Δημοτικοί Φόροι – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας. Η χρέωση των δημοτικών τελών (ΔΤ) του δημοτικού φόρου (ΔΦ) και του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) χρεώνονται στους έναντι και εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και υπολογίζονται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου. Τα στοιχεία για την τιμολόγηση τελών Ο.Τ.Α. παρέχονται στον προμηθευτή από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
  • Το τέλος Ε.Ρ.Τ. είναι προσδιορισμένο νομοθετικά σε 36€ ανά έτος.

Βάσει του ν.3345/2005 ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου του, απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, εφόσον υποβληθεί στον οικείο Δήμο, υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση που εκδίδεται από τα τοπικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. περί διακοπής ηλεκτροδότησης του ακινήτου. Πληροφορίες για τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των τοπικών γραφείων του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει στην ιστοσελίδα http://www.deddie.gr/el/upiresies/simeia-eksupiretisis/simeia-eksupiretisis

Την ευθύνη των μετρήσεων για τους μετρητές χαμηλής τάσης την έχει ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Για τη μέση τάση υπεύθυνος είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Τις μετρήσεις αυτές, τις στέλνουν στα ΕΛΤΑ. τα οποία προχωρούν στην τιμολόγηση.

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΔΕΔΔΗΕ http://www.deddie.gr  και στον τηλεφωνικό αριθμό του ΔΕΔΔΗΕ που αναγράφεται στον λογαριασμό σας.

Μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 11135 καθημερινά από τις 09:00 π.μ. έως τις 8:00 μ.μ.. Για θέματα λογαριασμών μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης support@eltaenergeia.gr ή για γενικές πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eltaenergeia.gr

Η έκπτωση συνέπειας  10% εφαρμόζεται στο καθαρό ποσό ενέργειας του προηγούμενου εκκαθαριστικού και λαμβάνεται από τον πελάτη στον επόμενο εκκαθαριστικό. Βασική προϋπόθεση είναι ΚΑΙ  ο εκκαθαριστικός πάνω στον οποίο θα γίνει η έκπτωση , αλλά ΚΑΙ  όλοι οι έναντι λογαριασμοί που ακολουθούν να είναι εμπρόθεσμα πληρωμένοι.